Guza -Xinduqiao - Tagong - Bamei - Danba - chemenway